Urządzenie AUI-2-IIB jest częścią składową systemu łączności telefonicznej iskrobezpiecznej. Służy ono do separacji iskrobezpiecznej stosowanej w miejscach gdzie występują w normalnych warunkach pracy niebezpieczne mieszaniny palnych gazów i par cieczy z powietrzem – II grupa wybuchowości, kategoria (1)G, podgrupa B. Urządzenie to jest włączone pomiędzy Centralę Telefoniczną Abonencką a aparat telefoniczny iskrobezpieczny znajdujący się w…