plenru

Ogłoszenia i komunikaty

„Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka Telkom-Telos S.A.       (dalej: „Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy w celu przymusowej dematerializacji akcji, tj. zamiany akcji materialnej (papierowej) w formę elektroniczną w rejestrze akcjonariuszy,

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.”

Wezwanie nr 1/0 PDF

Wezwanie nr 2/0 PDF

Wezwanie nr 3/0 PDF

Wezwanie nr 4/1 PDF

Wezwanie nr 5/0 PDF